Algemene voorwaarden

New Routz is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) en hanteert de algemene voorwaarden van de CBW, die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 december 2005.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NEW ROUTZ B.V.

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met de (in het hoofd van deze voorwaarden genoemde) gebruiker(s) van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: “Leverancier”) en hun afnemers (hierna: Afnemer”)
2. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden bij uitdrukkelijk schriftelijk beding, tot het overeenkomen waarvan alleen de directie van Leverancier bevoegd is. Een zodanig beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.

Artikel 2 – Tot stand komen van overeenkomsten en offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier met de daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven en worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door Leverancier binnen 5 werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
2. Leverancier is – ook wanneer zij een offerte / aanbieding heeft gedaan – eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.
3. Te allen tijde is de tekst van de offerte / aanbieding of opdrachtbevestiging van Leverancier heersend, ook wanneer enige reactie of aanvaarding van de afnemer (ongeacht chronologie van de stukkenwisseling) daarvan afwijkt, tenzij de afwijkende tekst van de afnemer uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier is aanvaard.
4. Voor zover Leverancier enige overeenkomst met afnemer of vorderingen op afnemer aan een derde wenst over te dragen, verleent afnemer daarvoor bij voorbaat toestemming en medewerking. Afnemer kan enige overeenkomst of rechten daaruit met/jegens Leverancier niet overdragen zonder schriftelijke toestemming daartoe van Leverancier.

Artikel 3 – Betalingen en incassokosten

1. Alle betalingen dienen steeds binnen 8 dagen na factuurdatum door de leverancier te zijn ontvangen. Indien de levering plaatsvindt na factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
2. Indien de afnemer voor het eerst iets bestelt dient de betaling vooraf aan de levering te geschieden.
3. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
4. Op bestellingen waarvoor een levertijd van meer dan 2 weken wordt overeengekomen geldt een aanbetalingfactuur van 50% van de
goederenwaarde.
5. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
de afnemer van rechtswege in verzuim. Bij dit verzuim is de afnemer de wettelijke handelsrente art 6:119 a BW verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Bij verzuim van de afnemer is afnemer direct een bedrag van € 40,00 aan administratiekosten verschuldigd, alsmede alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die door Leverancier worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De Leverancier is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4 – Levering en risico

1. De levering van goederen in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden ter waarde van een bedrag van € 500,- of minder geschiedt niet franco. Indien de te leveren goederen een waarde van boven € 500,-
vertegenwoordigen, geschiedt de levering gefrankeerd, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Leverancier
opgegeven levertermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn zal Leverancier eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling.
3. Indien Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft, die door of vanwege de afnemer moeten worden verstrek, gaan de leveringstermijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens dan wel hulpmiddelen in het bezit zijn van Leverancier.
4. Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade welke aan en/of door de goederen voor hem en/of derden mochten ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering aangegeven in artikel 4 lid 3.
5. Wanneer een afnemer weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten opslag en dergelijke voor zijn rekening.
6. Indien de Leverancier op verzoek van de afnemer besluit de bestelde goederen te bezorgen op het adres van de particuliere klant van de afnemer, dan geschiedt de levering gelijkvloers op een voor de vrachtauto bereikbare plaats en zal de Leverancier, ook in het geval reeds vrachtkosten in de prijs zijn ingecalculeerd, voor het verrichten van deze dienst aan de afnemer een speciale vergoeding berekenen, welke 5% bedraagt van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,-. Indien de Leverancier op zich neemt de goederen ter plaatse van de levering te monteren, plaatsen en te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten afzonderlijk in rekening gebracht.
7. Goederen gelden als zijnde geleverd:
• indien de goederen door of namens de afnemer worden afgehaald: door in ontvangst name van goederen.
• bij de verzending van de goederen door Leverancier door tussenkomst van een derde: door aanbieding aan huis/ bedrijf van de afnemer, ongelost op het vervoermiddel.
• bij verzending met eigen vervoer door Leverancier: door de aanbieding aan huis/bedrijf van de afnemer, ongelost op het vervoermiddel.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Leverancier totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met afnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk zijn nagekomen.
2. Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de afnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt
de afnemer zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 6 – Prijzen

1.Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering zoals in artikel 4.1 benoemd af het bedrijf van Leverancier en zijn exclusief BTW, tenzij anders opgegeven of overeengekomen.
2. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder heffingen, grondstoffen- en materiaalprijzen, vrachtkosten, sociale en fiscale lasten en assurantiepremies. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van Leveranciers kostprijs leidt, heeft Leverancier het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan afnemer te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.

Artikel 7 – Reclames

1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van afnemer ter zake van de uitvoering van de overeenkomst.
2. De controle op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde voor wat betreft hoeveelheid en uiterlijke staat als juist.
3. Zijn de goederen uit de originele verpakking geweest, bewerkt of behandeld dan gelden zij als goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Leverancier daarvoor vervallen.
4. De Leverancier verleent voor de door hem geleverde meubelen, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de afnemer, jegens de afnemer en de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan de Leverancier toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:
binnen 1 jaar na de factuurdatum:
de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vrachtkosten komen volledig voor rekening van de Leverancier.
binnen 2 jaar na de factuurdatum:
de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vrachtkosten komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de Leverancier. binnen 3 jaar na de factuurdatum:
de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vrachtkosten komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de Leverancier. Vorengenoemde termijnen kunnen met maximaal 4 maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van het meubel heeft plaatsgevonden na de factuurdatum.
5. Onoordeelkundig behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of verzorging.

Artikel 8 – Overmacht

1. Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst , die Leverancier niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee Leverancier bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden verlangd, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, staking en in gebreke zijn c.q. blijven van zijn toeleveranciers, in gebreke zijn c.q. blijven van de bij uitvoering van de overeenkomst gebruikte vervoerders, staking en calamiteiten zoals brand bij Leverancier.
2. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Indien de overmachtsituatie 4 maanden heeft geduurd kan iedere partij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 9 – Faillissement, niet nakoming etc.

1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, dan wel indien afnemer zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteuren regeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet de uitvoering van zijn betalingsopdrachten worden opgeschort door de bank of te zijnen laste bedrag wordt gelegd, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Leverancier naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Leverancier op afnemer direct opeisbaar en is Leverancier gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het aan haar toekomende te vorderen.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

1. Voor schade die afnemer in verband met de overeenkomst lijdt, is Leverancier niet aansprakelijk, tenzij afnemer aan kan tonen dat deze schade direct een gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Leverancier. Onverminderd hetgeen in voorgaande bepalingen is gesteld omtrent de aansprakelijkheid van Leverancier voor schade, gelden de navolgende bepalingen:

2. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade die bestaat in schade aan zaken, andere dan de geleverde zaken, respectievelijk in letselschade. De aansprakelijkheid van Leverancier zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag van de factuurwaarde (exclusief BTW, vervoerskosten etc.) van die overeenkomst, of in geval van een overeenkomst met overeengekomen deellevering, van dat deel van de overeenkomst waarmee de schade het nauwst samenhangt.

3. In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderende opbrengst, gederfde winst of andere indirecte schade.

4. Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen 6 maanden na de factuurdatum komt niet voor vergoeding in aanmerking.

5. Afnemer zal Leverancier dienen te vrijwaren ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met door Leverancier geleverde zaken, voor zover deze schade niet krachtens de overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, voor rekening komt van de Leverancier.

6. Ieder recht op schadevergoeding van afnemer jegens Leverancier vervalt in geval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien afnemer aan die goederen werkzaamheden of bewerkingen heeft verricht, of door derden heeft laten verrichten.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Afnameplicht

1. Afname wordt geacht geweigerd te zijn indien bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van de levering.
2. Bij weigering van afname is afnemer aan Leverancier een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Leverancier uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven, doch tenminste 5% van de koopsom van de levering. Dit laat onverlet alle overige rechten van Leverancier
ter zake van de tekortkoming van de afnemer.
3. Afnemer is verplicht de door het verrichten van de prestatie door Leverancier
noodzakelijke medewerking te verlenen daaronder uitdrukkelijk begrepen de
verplichting tot afname van gekochte goederen.
4. Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden met de schriftelijke
toestemming van Leverancier, waartegen Leverancier voorwaarden kan stellen. In geval van annulering is de afnemer verplicht tot volledige schadeloosstelling, waaronder begrepen winstderving etc. welke schadeloosstelling te minste 25% van de opdrachtsom/overeengekomen prijs zal bedragen.

2. Bij weigering van afname is afnemer aan Leverancier een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Leverancier uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven, doch tenminste 5% van de koopsom van de levering. Dit laat onverlet alle overige rechten van Leverancier

ter zake van de tekortkoming van de afnemer.
3. Afnemer is verplicht de door het verrichten van de prestatie door Leverancier

noodzakelijke medewerking te verlenen daaronder uitdrukkelijk begrepen de

verplichting tot afname van gekochte goederen.
4. Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden met de schriftelijke

toestemming van Leverancier, waartegen Leverancier voorwaarden kan stellen. In geval van annulering is de afnemer verplicht tot volledige schadeloosstelling, waaronder begrepen winstderving etc. welke schadeloosstelling te minste 25% van de opdrachtsom/overeengekomen prijs zal bedragen.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, ongeacht de vraag waar deze verbintenissen (moeten) worden uitgevoerd.
2. Alle eventuele geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, met Leverancier gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen te worden beslecht door de bevoegde rechtbank (eventueel sector kanton) ter plaatse van de vestiging van Leverancier, tenzij Leverancier voorkeur geeft aan de volgens de Wet bevoegde relatief bevoegde rechtbank.
3. Voor zover een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig, vernietigbaar of anderszins tussen partijen onverbindend zijn, zal die bepaling gelezen worden conform haar bedoeling, alsmede doet zulks nimmer af aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden.